Definicja Rejestru dłużników

Rejestry dłużników to specjalistyczne bazy danych, prowadzone przez Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Zawierają one szczegółowe informacje na temat osób fizycznych i firm, które mają zaległości finansowe. Oprócz informacji negatywnych, rejestr może zawierać również dane pozytywne, które pomagają w budowaniu dobrego wizerunku kredytowego.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zostać wpisanym do rejestru dłużników?

Aby zostać wpisanym do rejestru dłużników, muszą zostać spełnione 4 warunki:

 1. Wysokość zobowiązania. Dla osób fizycznych minimalna kwota zaległości musi wynosić 200 zł, a dla firm – 500 zł.
 2. Wezwanie do zapłaty. Wierzyciel powinien najpierw wysłać oficjalne wezwanie do zapłaty, dając dłużnikowi co najmniej 30 dni na uregulowanie długu.
 3. Termin zapłaty. Osoba lub firma może zostać wpisana do rejestru, jeśli od terminu zapłaty minie określony czas (zazwyczaj co najmniej 30 dni).
 4. Okres Wpisu. Wpis jest możliwy do 6 lat od dnia, kiedy zobowiązanie stało się wymagalne.

Przyczyny znalezienia się w rejestrze dłużników

Znalezienie się w rejestrze dłużników może wynikać z różnych sytuacji finansowych i prawnych. Oto niektóre z najczęstszych powodów, dla których ktoś może zostać wpisany do takiego rejestru:

 • Niezapłacone rachunki. Jedną z głównych przyczyn są niezapłacone rachunki. Dotyczy to zazwyczaj rachunków za usługi komunalne jak prąd, gaz czy woda, a także rachunków za telefon, Internet, czy czynsz. Jeżeli dłużnik nie ureguluje należności w ustalonym terminie, dostawca usługi może podjąć kroki prawne, aby wpisać go do rejestru. Zazwyczaj wymaga to najpierw wysłania formalnego wezwania do zapłaty i oczekiwania na upływ określonego czasu od wyznaczonego terminu płatności.
 • Uchylanie się od płacenia alimentów. Niepłacenie alimentów, zarówno na rzecz dzieci, jak i byłego małżonka, jest poważnym naruszeniem obowiązków i może prowadzić do wpisu do rejestru dłużników. Niepłacenie alimentów jest traktowane jako poważne naruszenie obowiązków rodzicielskich lub małżeńskich i może pociągać za sobą poważne konsekwencje prawne i finansowe.
 • Zaległości w spłacie kredytów lub pożyczek. Kolejnym częstym powodem wpisu do rejestru są zaległości w spłacie kredytów lub pożyczek. Jeśli kredytobiorca nie spłaca rat w ustalonych terminach, instytucja finansowa może podjąć działania mające na celu wpisanie dłużnika do rejestru. Ta sytuacja ma miejsce po upływie określonego okresu od daty, kiedy raty miały być pierwotnie uregulowane.

Usunięcie danych z rejestru dłużników

Usunięcie danych z rejestru dłużników jest możliwe gdy długi zostały uregulowane lub w przypadku błędnych lub nieaktualnych informacji.
Gdy dług zostaje całkowicie uregulowany, informacje o nim są zazwyczaj usuwane z rejestru. Ten proces może zająć pewien czas, w zależności od procedur danego biura informacji gospodarczej. Po spłacie zobowiązania warto uzyskać od wierzyciela oficjalne potwierdzenie, że dług został uregulowany. Może to być pomocne w razie wystąpienia nieścisłości.

Jeśli osoba wpisana do rejestru uważa, że dane są błędne lub nieaktualne, może złożyć sprzeciw w odpowiednim biurze informacji gospodarczej, dołączając odpowiednie dowody lub dokumentację. Po złożeniu sprzeciwu, biuro zazwyczaj wstrzymuje ujawnianie spornych informacji na czas wyjaśniania sprawy, który może trwać do 30 dni. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną skorygowane lub usunięte.

Dane mogą zostać usunięte także po upływie określonego czasu, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń, nawet jeśli dług nie został uregulowany. W niektórych sytuacjach decyzja sądowa może również nakazać usunięcie danych z rejestru.

Usunięcie danych z rejestru dłużników jest ważnym etapem w procesie odzyskiwania dobrej reputacji finansowej. Obejmuje to zarówno sytuacje uregulowania długów, jak i przypadki błędnych lub nieaktualnych informacji. Dla osób mających wątpliwości lub problemy związane z rejestracją dłużników, zalecana jest konsultacja z radcą prawnym lub bezpośredni kontakt z biurem informacji gospodarczej.

Jakie rejestry dłużników działają w Polsce?

W Polsce działa kilka rejestrów dłużników, które pełnią kluczową rolę w systemie finansowym kraju, pomagając w monitorowaniu i zarządzaniu zobowiązaniami finansowymi osób oraz firm, są to:

 • Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Te instytucje prowadzą szczegółowe rejestry dłużników, wśród których znajdują się ERIF BIG S.A., BIG InfoMonitor S.A, Krajowy Rejestr Długów BIG S.A., oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Biura te zajmują się zbieraniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji gospodarczych, co obejmuje zarówno dane o zobowiązaniach finansowych, jak i informacje pozytywne o terminowej spłacie długów. Ich działalność regulowana jest przez odpowiednie przepisy prawne, a ich głównym celem jest zapewnienie przejrzystości na rynku finansowym.
 • Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (KRDN). Jest to specjalistyczny rejestr, do którego trafiają informacje o dłużnikach i firmach, które ogłosiły upadłość konsumencką lub wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu braku majątku. Rejestr ten służy do informowania o sytuacji finansowej podmiotów, które stały się niewypłacalne, co jest istotne dla potencjalnych inwestorów, partnerów biznesowych oraz klientów tych firm.
 • Rejestr Należności Publicznoprawnych. Ten rejestr skupia się na gromadzeniu informacji o zaległościach w płatnościach publicznoprawnych, takich jak niezapłacone podatki, opłaty skarbowe czy mandaty. Jest to ważne narzędzie dla organów państwowych w procesie egzekwowania należności i monitorowania zobowiązań podatkowych.

Każdy z tych rejestrów pełni unikalną funkcję i służy różnym celom, ale wspólnie przyczyniają się do poprawy dyscypliny płatniczej w kraju. Zapewniają one także cenne źródło informacji dla różnych instytucji, w tym banków, firm pożyczkowych oraz przedsiębiorców, którzy chcą zweryfikować wiarygodność finansową swoich kontrahentów lub klientów. Dostęp do tych rejestrów jest regulowany odpowiednimi przepisami, co zapewnia ochronę danych osobowych i zachowanie odpowiednich standardów prywatności.

Jakie informacje można znaleźć w bazach dłużników?

Informacje jakie można znaleźć w bazach dłużników to:

 • Informacje o wierzycielach. Bazy zawierają dane o tym, kto jest wierzycielem zaległości. Dzięki temu dłużnicy mogą precyzyjnie zidentyfikować, z kim mają nierozliczone zobowiązania finansowe.
 • Kwota zaległości. Rejestry dostarczają szczegółowych informacji o wysokości zaległych kwot. Daje to dłużnikom jasny obraz ich zadłużenia i pomaga w planowaniu spłaty.
 • Data zapłaty. Informacje o terminie, w którym minął termin zapłaty, są kluczowe dla zrozumienia aktualnego statusu zobowiązania i ewentualnych konsekwencji związanych z opóźnieniem płatności.

Informacje, które można znaleźć w bazach dłużników, mają duże znaczenie w ocenie ryzyka finansowego, podejmowaniu decyzji biznesowych oraz w ochronie przed nadużyciami finansowymi. Bazy dłużników stanowią istotne źródło informacji zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw.

Wpływ wpisu do rejestru na wiarygodność kredytową

Wpis do rejestru dłużników ma istotny wpływ na wiarygodność kredytową osoby lub firmy, wpływając zarówno na możliwości uzyskania finansowania, jak i na warunki, na jakich kredyt czy pożyczka mogą być udzielone.

 • Ograniczenie dostępu do kredytów i pożyczek. Instytucje finansowe, takie jak banki czy firmy pożyczkowe, często sprawdzają rejestry dłużników przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu. Wpis do rejestru może skutkować odmową kredytu lub pożyczki ze względu na wykazane ryzyko niespłacenia zobowiązania.
 • Nawet jeśli kredyt zostanie udzielony osobie figurującej w rejestrze dłużników, może on być oferowany na mniej korzystnych warunkach, np. z wyższym oprocentowaniem, krótszym okresem spłaty czy wymaganiem dodatkowych zabezpieczeń.
 • Wpis do rejestru może negatywnie wpłynąć na scoring kredytowy, które są używane przez instytucje finansowe do oceny ryzyka kredytowego. Niska ocena ratingowa może utrudniać uzyskanie finansowania na rynkach kapitałowych.
 • Historia kredytowa, w tym wpisy do rejestru dłużników, są częścią rekordu finansowego osoby lub firmy. Negatywne wpisy mogą utrudniać przyszłe działania finansowe, takie jak negocjacje umów biznesowych czy zakup nieruchomości na kredyt.
 • Negatywny wpis w rejestrze dłużników może wpływać na wiarygodność kredytową przez wiele lat, nawet po spłaceniu długu, zależnie od polityki poszczególnych instytucji finansowych i przepisów prawa dotyczących przechowywania danych w rejestrach.

Wpis do rejestru dłużników może mieć dalekosiężne i negatywne konsekwencje dla zdolności kredytowej osoby lub firmy, ograniczając dostęp do finansowania i pogarszając warunki kredytowania. Jest to sygnał dla kredytodawców o potencjalnym ryzyku niespłacenia zobowiązań. Dlatego zarządzanie własnymi finansami i unikanie zaległości w płatnościach jest kluczowe dla utrzymania dobrej wiarygodności kredytowej.

Co robić w sytuacji, gdy znajdziesz się w bazie dłużników z powodu błędu?

W sytuacji, gdy znajdziesz się w bazie dłużników z powodu błędnego wpisu, istnieją konkretne kroki, które możesz podjąć, aby wyjaśnić i naprawić tę sytuację. Oto, co możesz zrobić:

 • Zgłoszenie sprzeciwu. Pierwszym krokiem jest złożenie formalnego sprzeciwu w biurze informacji gospodarczej, które dokonało wpisu. W sprzeciwie powinieneś dokładnie wskazać, które informacje uważasz za błędne i dlaczego. Do sprzeciwu warto dołączyć wszelkie dostępne dowody lub dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko, takie jak potwierdzenia płatności, umowy czy korespondencję z wierzycielem.
 • Wstrzymanie ujawniania informacji. Po otrzymaniu Twojego sprzeciwu, biuro informacji gospodarczej ma obowiązek wstrzymać ujawnianie informacji objętych sprzeciwem na okres do 30 dni. Jest to czas przeznaczony na wyjaśnienie sprawy.
 • Proces wyjaśniania. W tym czasie biuro informacji gospodarczej będzie prawdopodobnie kontaktować się z wierzycielem, który zgłosił dług, aby zweryfikować informacje. Możesz również być poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji lub dokumentów.
 • Decyzja i korekta danych. Jeśli Twoje argumenty zostaną uznane za zasadne i potwierdzone przez wierzyciela lub na podstawie dostarczonych dowodów, biuro informacji gospodarczej dokona korekty w rejestrze. W przypadku, gdy sprzeciw zostanie odrzucony, zostaniesz o tym poinformowany i będziesz mógł podjąć dalsze kroki, na przykład skierowanie sprawy do sądu.
 • Prawo do odwołania. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją biura informacji gospodarczej, masz prawo do odwołania. W niektórych przypadkach może być konieczne podjęcie kroków prawnych, aby wyjaśnić sytuację.
 • Monitoring stanu rejestru. Po rozwiązaniu sprawy, zaleca się regularne monitorowanie swojego profilu w rejestrze, aby upewnić się, że nie pojawią się kolejne błędne wpisy.

W sytuacji, gdy znajdujesz się w rejestrze dłużników z powodu błędu, ważne jest szybkie działanie i komunikacja z biurem informacji gospodarczej. Dostarczenie dokładnych informacji i odpowiednich dowodów jest kluczowe dla szybkiego i skutecznego rozwiązania problemu. W przypadku trudności lub wątpliwości, warto zasięgnąć porady prawnej, aby upewnić się, że podejmowane kroki są odpowiednie i skuteczne.