Definicja upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to procedura prawna przeznaczona dla indywidualnych dłużników. Jej celem jest udzielenie wsparcia osobom, które stały się niewypłacalne i nie radzą sobie z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych. Składając wniosek o upadłość konsumencką, dłużnik ubiega się o możliwość obniżenia, umorzenia lub uregulowania długów z istniejącego majątku, otwierając tym samym nowy rozdział życia bez ciężaru zadłużenia.

Podmioty uprawnione do upadłości konsumenckiej

Uprawnienie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej ma charakter sądowy i może być inicjowane zarówno przez samego dłużnika, jak i przez jego wierzycieli. Dotyczy to wyłącznie osób prywatnych, które nie są zarejestrowane jako przedsiębiorcy i nie posiadają statusu wspólnika w spółkach handlowych. Uprawnienie to przysługuje tym, którzy znajdują się w stanie niewypłacalności trwającym nie mniej niż trzy miesiące.

Kryteria ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Aby proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej mógł mieć miejsce, konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego na podstawie wniosku złożonego przez dłużnika lub wierzyciela. Wniosek wiąże się z opłatą w wysokości 30 złotych, jednak musi on opierać się na co najmniej trzymiesięcznym okresie nieuregulowanych zobowiązań. O niewypłacalności dłużnika decyduje jego aktualna sytuacja finansowa.

Jakie okoliczności wykluczają z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Okoliczności wykluczające z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej to:

  • dłużnik jest wspólnikiem w spółce osobowej,
  • zadłużenie jest krótkoterminowe, poniżej trzech miesięcy,
  • osoba wnioskująca o upadłość w ciągu dekady przed złożeniem wniosku była już upadła z umorzonymi zobowiązaniami,
  • w historii dłużnika występują działania prejudycjalne dla wierzycieli w ciągu ostatnich 10 lat.

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej obejmuje 4 etapy:

  1. Zgłoszenie wniosku – dłużnik składa wniosek o upadłość do właściwego sądu,
  2. Decyzja sądowa – sąd analizuje wniosek i wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości bądź odrzuceniu wniosku, proces ten może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy,
  3. Likwidacja majątku – syndyk przeprowadza sprzedaż majątku dłużnika, aby zaspokoić wierzytelności, co może trwać nawet do półtora roku,
  4. Plan spłaty – sąd ustala plan spłaty pozostałych długów na okres do 36 miesięcy, który w szczególnych przypadkach może być wydłużony.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

W konsekwencji ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnikowi ogranicza się możliwość dysponowania gotówką, a zgromadzone dobra są likwidowane w procesie wyprzedaży majątku. Syndyk pobiera część przychodów, które są następnie przeznaczane na pokrycie długów wobec wierzycieli, a ponadto może dojść do sprzedaży zarówno pojazdu, jak i innych wartościowych przedmiotów należących do osoby starającej się o upadłość. Jednakże przedmioty uznane za niezbędne do codziennego funkcjonowania, jak na przykład pralka czy lodówka, nie podlegają sprzedaży.

Istnieje także istotne ryzyko utraty domu lub mieszkania, szczególnie w sytuacji, gdy zadłużenie jest znaczące. W takim przypadku syndyk może wystawić nieruchomość na sprzedaż, aby zaspokoić roszczenia wierzycieli, co zmusi dłużnika do znalezienia nowego miejsca zamieszkania. Zyski ze sprzedaży wcześniejszego mieszkania mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów nowego lokum, jednak na okres ograniczony do jednego do dwóch lat.

Zakres kontroli dłużnika nad jego własnością, która nie została sprzedana w celu pokrycia długów, jest również ograniczony. Nie ma możliwości samodzielnej sprzedaży posiadłości, takich jak nieruchomości czy pojazdy, a w trakcie trwania procesu upadłościowego lub w fazie spłacania wierzycieli, uzyskanie nowych zobowiązań finansowych z banku jest wysoce nieprawdopodobne.

Jak długo trwa proces upadłościowy?

Proces upadłościowy trwa zazwyczaj 6 miesięcy, jednak nie jest możliwe podanie uniwersalnego okresu czasu dla całego postępowania, ponieważ jest ono zmiennie i zależne od wielu czynników.
Rozpoczęcie procedury upadłości konsumenckiej rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku, który musi być rozpatrzony przez sąd. Po wydaniu decyzji o upadłości, właściwy proces upadłościowy się rozpoczyna, a jego długość nie jest ściśle określona i może się różnić w zależności od konkretnej sprawy. Zajęcie się kwestiami takimi jak skompilowanie spisu wierzycieli, przeprowadzenie likwidacji aktywów dłużnika oraz opracowanie harmonogramu spłat może zająć kilka miesięcy.

Ile kosztuje przeprowadzenie upadłości konsumenckiej?

Przeprowadzenie upadłości konsumenckiej kosztuje od 30 do kilku tysięcy złotych. Samodzielne ogłoszenie upadłości konsumenckiej kosztuje 30 zł, tyle wynosi opłata sądowa od wniosku o upadłości. W przypadku gdy upadłość konsumencka prowadzona jest przez kancelarię prawną wyspecjalizowaną w sprawach upadłościowych koszt to nawet kilka tysięcy złotych.