Definicja wierzytelności

Wierzytelność to prawo wierzyciela do żądania od dłużnika wykonania określonego świadczenia, które może mieć charakter pieniężny lub rzeczowy. Jest to prawo zbywalne, co oznacza, że może być przeniesione na inną osobę lub podmiot.

Definicja należności

Należności to termin, który pojawia się w finansach, kiedy mówimy o prawie podmiotu do oczekiwania zapłaty od drugiej strony. Ta sytuacja ma miejsce, na przykład, gdy pożyczamy pieniądze, a nasza rola przekształca się w tę wierzyciela, zaś druga strona – dłużnika – jest zobowiązana do zwrotu tych środków. Wierzyciel w tej konfiguracji posiada pełne prawo do domagania się zwrotu pożyczonych funduszy.

Definicja zobowiązania

Zobowiązanie to pojęcie odwrotne do należności. Wyraża obowiązek dłużnika do spełnienia warunków umowy z wierzycielem. To dłużnik ma na swoich barkach ciężar związany z koniecznością zwrotu długu lub innego rodzaju świadczenia.

Wierzytelności i należności – różnice

Wierzytelność jest pojęciem szerszym niż należność. Określa prawo wierzyciela do żądania od dłużnika określonych świadczeń, które mogą mieć charakter zarówno pieniężny, jak i rzeczowy. W przeciwieństwie do należności, które ograniczają się wyłącznie do świadczeń pieniężnych, wierzytelności mogą być przenoszone na inne podmioty, co umożliwia zbywanie praw do wymagalnych sum.

Jak możemy podzielić należności ?

Należności możemy podzielić na:

  • Krótkoterminowe – związane z transakcjami sprzedaży, które są wymagalne w ciągu 12 miesięcy.
  • Długoterminowe – te, które nie mieszczą się w definicji krótkoterminowych, jak długoterminowe pożyczki.
  • Wymagalne – umożliwiają wierzycielowi podjęcie działań egzekucyjnych.
  • Niewymagalne – istnieją od momentu zawarcia umowy, ale stają się wymagalne dopiero w wyznaczonym terminie płatności.

Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami

Efektywne zarządzanie należnościami i zobowiązaniami jest istotne dla zachowania płynności finansowej przedsiębiorstwa. W szczególności, gdy firma oferuje odroczenie płatności, co jest równoznaczne z kredytem kupieckim dla kontrahenta. Faktoring może okazać się rozwiązaniem dla tych, którzy chcą uniknąć ryzyka związanego z opóźnieniami w płatnościach – to narzędzie umożliwia sprzedaż nieprzeterminowanych faktur i szybki dostęp do gotówki.

Faktoring – ulga dla przedsiębiorców

Korzystając z faktoringu, przedsiębiorstwo może skupić się na swojej podstawowej działalności, zamiast śledzić terminy płatności i angażować się w czasochłonne procesy windykacyjne. Firmy faktoringowe często oferują również dodatkowe usługi wspierające w dochodzeniu przeterminowanych należności.

Należności i zobowiązania – podsumowanie

Zarówno należności, jak i zobowiązania są nieodłącznymi elementami gospodarki, które wymagają świadomego i odpowiedzialnego zarządzania. Rozumienie ich natury i skuteczna ich obsługa to fundament dla stabilności finansowej i zdolności do rozwoju każdego przedsiębiorstwa.